Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla gminy Dobra, grupa specjalistów reprezentujących różne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Dobra, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do jego zadań należy w szczególności:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających  na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. Policji,
 3. Oświaty,
 4. ochrony zdrowia,
 5. organizacji pozarządowych,
 6. kuratorów sądowych.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić również prokuratorzy i przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład zespołu wchodzą następujące instytucje i osoby:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej - Bożena Kuczałaj
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej - Aneta Kubska
 • Pielęgniarka środowiskowo rodzinna w Dobrej - Barbara Uchwał
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Barbara Ostrowska
 • Zespół Placówek Oświatowych - Wioletta Augustyn
 • Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach - Anna Zając
 • Sąd Rejonowy w Łobzie - Agnieszka Pudełko
 • Posterunek Policji w Dobrej - Marcin Dębowski
 • Organizacja pozarządowa - Maria Elert

Przewodniczącą zespołu jest Kubska Aneta

 

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą - zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Dobra działa na podstawie przepisów szczególnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2015r. Nr  poz. 1390 ze zm.);
 2. uchwały Nr XL/245/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Dobra na tata 2014-2020;
 3. uchwały  Nr XXXII/196/2017  Rady Miejskiej w Dobrej z dnia  29 grudnia 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i dowoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego DS. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobra oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 4. Zarządzenia Nr 44/2010 Burmistrza Dobrej z dnia 30 września 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i powyższym Zarządzeniem Burmistrza zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 1 72-210 Dobra. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w pomieszczeniach OPS.

W przypadku chęci zgłoszenia przemocy kontaktować się można osobiście z w/w członkami zespołu bądź pod numerami telefonów: 91 39 14 191 - OPS Dobra, 91 56 572 - miejscowa Policja w Dobrej lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 marzec 2018 08:14 Małgorzata Kłos
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 marzec 2018 08:16 Małgorzata Kłos
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 marzec 2018 08:18 Małgorzata Kłos
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 marzec 2018 10:24 Małgorzata Kłos
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 luty 2019 10:48 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 12:15 Administrator